Kontakte

DSK Gruppe
DSK
TZTO
Dsk-Stamp

«Verwaltungsgesellschaft DSK Group» LLC

9, Industrialnaya Str., Büro 419, Togliatti, Region Samara, 445000, Russland+7 (8482) 27-03-43

«Detalstroikonstruktsia» LLC

39, Severnaya Str., Büro 410, Togliatti, Region Samara, 445038, Russland+7 (8482) 63-55-74

«Toglyattinskiy zavod
tekhnologicheskogo osnashcheniya» OJSC

9, Industrialnaya Str., Togliatti, Region Samara, 445000, Russland+7 (8482) 27-03-45

Sales and Marketing

Наименование контактаТелефонEmailСотрудник
Projects(8482) 270-371
Sales(8482) 270-372

«DSK-Stamp» LLC

9, Industrialnaya Str., Büro 315A, Togliatti, Region Samara, 445000, Russland+7 (8482) 27-03-97